ANAP Genel Başkanına ‘devlet büyüğü’ kontenjanından Covid-19 aşısı

ANAP Genel Başkanına ‘devlet büyüğü’ kontenjanından Covid-19 aşısı

103 yaşındaki vatandaşa Koronavirüs aşısı yapıldı

103 yaşındaki vatandaşa Koronavirüs aşısı yapıldı

Sağlık Bakanlığıʹndan su tasarrufu çağrısı

Sağlık Bakanlığıʹndan su tasarrufu çağrısı

Uykusuzʹdan Erdoğanʹa gönderme

Uykusuzʹdan Erdoğanʹa gönderme

Meteorolojiʹden birçok ile kar ve buzlanma uyarısı

Meteorolojiʹden birçok ile kar ve buzlanma uyarısı

HOÇ-FED TÜZÜK

 

Kurumun işleyişi ile ilgili üyelerin ve tabanın bilgi sahibi olabilmeleri maksadı ile Hoçvan Dernekler Federasyonu Hoç-Fed'in tüzüğünü okumanızı tavsiye ederiz. 

 

ARDAHAN İLİ

HOÇVAN DERNEKLERİ FEDERASYONU

(HOÇ-FED)

TÜZÜĞÜ

Madde 1- Federasyonun adı: ARDAHAN İLİ HOÇVAN DERNEKLERİ FEDERASYONU Derneğin kısaltılmış adı “HOÇ-FED”tir.  

Madde 2- Federasyonun Genel Merkezi: İstanbul İlindedir.  

Madde 3- Federasyonun Faaliyet İli: Birden fazla iller.  

Madde 4- Federasyon 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre kurulmuş olup, ticari ve siyasi amacı olmayan sadece Ardahan İli ve İlçelerinin kalkınmasına, imarına hizmet etmek,üyeler arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmaya yönelik bir amaçla yöresel temelde kurulan İl ve bölge Derneklerini kapsayan tüzel kişiliğe haiz sosyal bir teşekküldür. Gayesi dışında başkaca bir faaliyet göstermez.  

Madde 5- Federasyonun Amacı:

a) Ardahan il ve ilçe derneklerini bir federasyon çatısı altında toplamak HOÇ-FED bünyesinde oluşacak bu büyük güç ile kamuoyu bilincinin oluşmasını sağlamak. Federasyon üye dernekler ile yöre halkımızın kültür ve geleneklerine, insani değerlerine saygılı yaklaşmak ve dayanışmayı temin için plan, proje ve program yapmak. 

b) Ülkenin ve halkın menfaatini temel alarak yasa gereğince kendi yörelerinde ve bu yöre insanlarına hizmet sunmak amacı ile il ve ilçe temelinde kurulu bulunan derneklerin yörelerine ve üyelerine geniş etkin sosyal, kültürel ve ekonomik hizmet sunmak, ayrı ayrı çalışan derneklerin arasında koordinasyonu sağlamak, ülkemizin var olan değerlerini tanımak ve sahiplendirmek, demokrasinin, insan haklarının korunmasını tanıtmak ve sahiplendirmek, evrensel kültüre katkıda bulunmasını sağlamak daha sağlıklı ve kurucu derneklerle iş birliği yapmaktır. 

c) HOÇ-FED Demokratik bir kuruluş olup, hiç bir siyasal parti, örgüt ve harekete bağlı değildir, kendi ilke ve amaçları doğrultusunda yapacağı çalışmalarda bağımsız hareket eder. 

d) Hemşerilerimizin güveninin paylaşıldığı kurumsal güçlü bir HOÇ-FED imajının oluşmasına çalışmak. 

e) Üyelerimizin eğitim, kültür, sanat, sosyal ve ekonomik konularda gelişmelerine yardımcı olmak için gereken etkinliklerde bulunmak. 

f)Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin ve çocuklarımızın topluma yararlı olarak yetişmeleri için çalışmalar yapmak. 

g) Kültürümüzü yeni nesillere aktaracak olan çalışmalar yapmak ve kuşaklar arası devamlılığı sağlamak. 

h) Federasyona üye derneklerin çalışma ve uygulamalarını kolaylaştıracak ve geliştirecek yönetsel bir yapıyı oluşturmak. 

Madde 6- Federasyon amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yürütür: 

a) Federasyon faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla (farklı dilerde) kurs, seminer, sempozyum, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları yapmak, 

b) Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları teşvik etmek, 

c) Üyeleri arasındaki ilişkinin devam ettirilmesi ve geliştirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek, 

d) Eğitime destek amacı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere maddi ve manevi destekte bulunarak başarılı birey yetişmesini sağlamak. Federasyon gerektiğinde maddi durumu iyi olmayan ancak okuma isteği bulunan muhtaç öğrencilere burs vermek, 

e) Federasyon amaçlarını gerçekleştirmek için her türlü menkul- gayrimenkul, demirbaşlar satın alabilir, 

f) Doğal felaketler, ölüm, hastalık ve benzeri durumlar, Geleneksel törenler (Düğün, nişan, bayram, festival vb) sırasında ortaya çıkan zorluklar karşısında geleneklere uygun olarak üyeler arasında her türlü kültürel, sosyal dayanışmayı sağlamak, federasyon bünyesinde kadın ve gençlik kolları oluşturarak sosyal ve kültürel aktivelere katılımını sağlamak, 

g) Bölgede bulunan okul, yol, su vs. gibi yerlere imkanlar ölçüsünde hizmet amacıyla yardımlar yapmak, 

h) Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak amacıyla her türlü teknik araç ve gereç, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek, 

ı) Federasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek, 

i) Gerekli izin alınarak, Federasyonların izinle kurabileceği tesisleri kurmak, 

j) Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki Federasyon veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak, Avrupa Birliği projelerinden yararlanmak, 

k) Federasyonun amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı Federasyonlardan, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kuruluşlara maddi yardımda bulunmak, 

l) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Federasyon ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek, 

m) Federasyon üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak, 

n) Gerekli görülen yerlerde temsilcilikler açmak, amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda Konfederasyon kurmak veya kurulu bir Konfederasyona katılmak, 

o) Federasyonun amacı ile ilgili bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer Federasyonlarla veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı, gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak, 

ö) Federasyon, yetişmekte olan nesille spor bilinci ve alışkanlığı kazandırmak için çalışma yürütür. Spor her yaşta her meslek gurubunda insanların yaşamlarını aktifleştirmek ve zenginleştirmek için gerekli olan fiziksel ve zihinsel gelişmeyi sağlayan ayrıca vücudun anatomik dengesini koruyan yegane unsurdur. bu maksatla en küçükten en büyüğe kadar tüm vatandaşlarımızın mutlaka bir spor branşı ile ilgilenmelerini, her türlü kötüalışkanlıklardan uzak kalmalarını bedenen zihnen ve ruhen gelişmelerini sağlamak, sporcu ahlakı ile önce kendilerine, ailelerine çevresine, faydalı, maddi ve manevi yönden gelişmiş sağlıklı bir toplum oluşturmak, üyeler arasında sevgi, saygı, birlik ve beraberlik sosyal ve kültürel dayanışmayı sağlamak ve devam ettirmek, Türkiye çapındaki sporcuları birbirleriyle tanıştırmak aralarında her türlü dayanışmayı sağlamak, spor vesilesi ile halkımızı sosyal yönden gelişmiş, dinamik, sağlıklı kılmak amacı ile çalışma yürütülür. 

p) İhtiyaç sahiplerine gıda ve yiyecek yardımında bulunmak, 

r) Bulundukları yer ve konumları itibarı ile önem arz eden yöre derneklerimize özel statü vererek çalışmaların daha dinamik ve daha sağlıklı yürüyebilmesi için faaliyetlerde bulunur. Ancak bu özel statünün hangi derneklere verileceği ve özel statünün kapsamının ne olacağı noktasında yetki federasyon yönetim kuruluna aittir. Özel yetkinin sınırlarının aşılması ve özel yetkili derneklerin tüzüğe aykırı davranışlarının tespit edilmesi durumunda yönetim kurulu tarafından bu yöre derneklerinin yetkilerine son verilebilir. son verme yetkisi yönetim kuruluna aittir. 

s) Gerek Hoçvan yöresine ve gerekse gerek gördüğü yerlerde çalışmalarını aktifleştirmek ve daha sağlıklı sonuçlar elde etmek amacıyla kasaba konseyleri kent konseyleri iş üretim,istihdama dönük projeler hazırlar platformlar oluşturur. Kooperatif çalışmalarını örgütler. Bu noktada yönetim kurulu gerek gördüğü kurum ve kuruluşlardan, Avrupa Birliği fonlarından,tarım orman,içişleri,sağlık,kültür ve turizm,köy işleri bakanlığı ve konusu ile tüm bakanlıklardan ve kurumlardan destek alır. Proje hazırlayıp bu kurumların ekonomik destek alıp projeleri hayata geçirir. 

ş) Çevre örgütleri- meslek örgütleri-sivil toplum örgütleri-aydın sanatçı- şair ve yazarlar ile iletişime geçip bunlarla dayanışma içerisine girebilir, inisiyatif- girişim ve komisyon oluşturarak birlikte çalışma yürütebilir. Toplantı, Form, panel ve kurslar düzenleyebilir. 

Madde 7- Üyelik ve Koşulları:

a) Hoçvan Dernekler Federasyonun amacına uygun çalışma yürüten ve kurulduğu tarihten itibaren tüzel kişiliği kazanan Hoçvan’ın 21(yirmi bir) köyünün dernekler federasyona üye olma hakkına sahiptir. Federasyona üyelik başvurusu, Federasyon yönetim kurulunca en geç otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye dernek bu amaçla tutulan deftere kayıt edilir. Ancak başka federasyona üye olan derneklerin Hoçvan Dernekler Federasyonu üyeliğine kabul edilemezler. Ayrıca fiili veya karşılıksız olarak Federasyona hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek ya da tüzel kişilere, yönetim kurulu kararlı ile onursal üyelik unvanı verilebilir. 

b) Bir köyün derneği Federasyona üye olmuş ise aynı köyden, hangi amaç ve isimle kurulmuş olursa olsun ikinci bir derneğin üyeliği kabul edilemez. Federasyona üyelik müracaatında bulunan veya bulunacak olan dernekler,federasyon delegelerini aşağıda belirtilen kriterlere uygun sayıda ve şekilde seçerek göndermek zorundadır.Üye dernekler,federasyona delegelerini kendi dernek Genel Kurulunda seçer ve seçilen delegeleri en geç bir ay içerisinde yazılı olarak federasyona bildirir.Her dernek en az 2(iki) kadın delege ile beraber 11(on bir) asıl delegelerle 3(üç)te yedek üye göndermek zorundadır(yedek delegelerin oy kullanma hakkı yoktur) Delegelik müddeti,bağlı bulunduğu derneklerin olağan genel kurul süreleri ile sınırlıdır.Her delegenin bir oy hakkı vardır.Delege oyunu bizzat kullanmalıdır.Delegeler ,mensup oldukları dernekteki üyeliklerinin sona ermesi hali hariç olmak üzere delegelik süreleri sona erene kadar sıfatlarını sürdürürler. İlgili üye derneğin asıl delegeleri arasında her hangi bir sebeple boşalma olduğu takdirde yedeklerle boşalan delege sayısı tamamlanır. Ölüm, istifa hariç vb. durumlarda üye derneklerin yönetim kurulu bu değişikliği değişikliği takip eden 15 gün içerisinde federasyona bildirmek durumundadır.

Genel Kurul Delegeliği şöyle belirlenir;  

Seçilmiş Delegeler: Üye Derneklerce seçilmiş delegelerdir.Üye dernekler dernek Genel Kurullarını yaparak federasyona en az 2 kadın delege ile beraber 11(on bir)asıl 3(üç) yedek delege seçip, bu delegelerin isim listesi ve divan tutanağından müteşekkil resmi evraklarla birlikte bildirirler. Köyler arası eşitlik ilkesi gereği bütün dernekler eşit oranda temsiliyet hakkına sahiptir. 

Madde 8- Üyeliğin Sona Ermesi: Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki koşullarda gerçekleşir. Kendiliğinden: Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Federasyon üyeliği kendiliğinden sona erer. 

Çıkma: Hiç kimse Federasyonda üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Federasyondan çıkma hakkına sahiptir. Federasyondan ayrılmak isteyen üye dernek, kendi Genel Kurul kararı ile ayrılırlar. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararını ibraz ettikten sonra gerçekleşir. Üye dernek istifa dilekçesini yönetim kuruluna ulaştırdığında çıkış işlemi başlamış sayılır. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır. 

Çıkarılma: Federasyon üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir: 

a) Federasyon tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak, 

b) Verilen görevlerden sürekli kaçmak, 

c) Yazılı ikazlara rağmen üyelik aidatını 3(üç) ay içinde ödememek, 

d) Federasyon organlarınca verilen kararlara uymamak, 

e) Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak, 

f) Federasyon üyeliğinden çıkarılan dernek genel kurulda itiraz hakkına sahiptir. Genel kurulun vereceği karar kesindir. Federasyondan çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve Federasyon mal varlığında hak iddia edemez. 

g)Mevcut üyenin başka bir federasyona üye olması halinde üyelikten düşer. 

Madde 9-Üyelerin Hakları:   

Her üyenin; Federasyon faaliyetlerine katılma, seçme ve seçilme hakkı vardır.Genel kurulda bir oy kullanma hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişinin üye olması halinde, her tüzel kişinin yapacağı genel kurul toplantısında derneği temsilen gönderilecek yönetim kurulu başkanı veya yanında seçileceği delegenin görevlendireceği kişiler oy kullanır.Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde,tüzel kişi adına oy kullanacak kimse yeniden belirlenir.Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. 

Madde 10-Üyelerin Yükümlülükleri:

Üyelerin yükümlülükleri şunlardır: 

Ödenti Borcu: Üyelerin vereceği giriş ve yıllık aidat borcu yapılacak Genel Kurul toplantılarında belirlenir. 

Diğer Yükümlülükler: Üyeler, Federasyon tüzüğüne uymak ve federasyona bağlılık göstermekle yükümlüdürler. Her üye federasyonun amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler. 

Madde 11-Federasyon Organları:

Federasyonun Zorunlu Organları; 

Genel kurul 

Yönetim kurulu 

Denetim kurulu 

Madde12- Federasyon Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü:

Genel kurul ilanda belirtilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurulakatılacak delegeler Yönetim Kurulunca düzenlenen listedeki adlarının karşısına imza atarak toplantı yerine girerler ve toplantı yeter sayısı sağlanmış ise başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden bara tarafından açılır.Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar katip seçilerek Kongre Divanı oluşturulur. Toplantının yönetimi Divan Başkanlığına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna teslim edilir. Genel kurul, Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Federasyon üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır. Olağan genel kurul, 2(iki) yılda bir, ekim ayı içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlidir.

Çağrı Usulü;

Yönetim kurulu, Federasyon tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. 

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir.İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Toplantı Usulü; 

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve federasyonun, fesi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak,bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur.Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri,yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Federasyon organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerine göstermeleri ve hazurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurulda,yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır.Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından, mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyelerce gereği yapıldıktan sonra içi boş bir sandığa atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur. 

Madde 13- Genel Kurulun Görev ve Yetkileri:

Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır. 

a) Federasyon organlarının seçilmesi, 

b) Federasyon tüzüğünün değiştirilmesi, 

c) Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası, 

d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi, 

e) Federasyonun diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması, 

f) Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması, 

g) Federasyon için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

h) Yönetim kutulunca Federasyon çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması, 

ı) Federasyon yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile Federasyon hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi, 

i) Federasyonun Konfederasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi, 

j) Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması,yurtdışındaki Federasyon ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

k) Federasyon fesih edilmesi, 

l) Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması, 

m) Federasyonun en yetkili organı olarak federasyonun diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması, 

n) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi, 

o) Federasyon gerekli görülmesi halinde istediği il, ilçe ve yurt dışında temsilcilik açar. 

Madde 14- Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri;

Yönetim kurulu (15) on beş asil ve (15) on beş yedek üye olarak genel kurulca seçilir. Yönetim kurulu, seçimden en geç bir hafta içerisinde toplanıp; görev bölüşümü yaparak Başkan, üç başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir sayman ve üyeleri belirler. Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim kurulu asıl üyeliğinden istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde yönetim kurulu yedek üyeleri,liste sırasına göre göreve çağırır. 

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir; 

a) Federasyonu temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek, 

b) Gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, 

c) Federasyonun çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak, 

d) Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, federasyona ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bine veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, Federasyon lehine ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek, 

e) Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak, 

f) Genel kurulda alınan kararları uygulamak, 

g) Her faaliyet yılı sonunda federasyonun işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek, topladığında genel kurula sunmak, 

h) Bütçenin uygulanmasını sağlamak, 

ı) Federasyona üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek, 

i) Federasyonun amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak, 

j) Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, 

k) Mazeretsiz olarak 3 defa üst üste Yönetim kurulu Toplantısına katılmayan yada bir yıllık çalışma dönemi içinde yapılan toplantıların üçte birine katılmayan üye istifa etmiş sayılır,

l) Yönetim Kurulu, Federasyonun amacına ve tüzüğüne aykırı hareket eden, Federasyon ve yöneticileri hakkında küçük düşürücü davranışlarda bulunan bir yönetim kurulu ve Genel Kurul üyesinin görevine son verebilir. 

Madde 15- Başkanlık Görev ve Yetkileri:

Federasyonu temsil, sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder Genel kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyon organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklileri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyona ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar. Federasyonun yıl sonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl en geç nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar. Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar. Federasyonun edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Federasyonun temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar. Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar. Mevzuatta Federasyon başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

Madde 16- Başkan yardımcılarının görevi:

Federasyonun yürütülmesinde genel başkanın olmadığı durumlarda, genel başkanca görevlendirilecek başkan yardımcısı, başkan adına bu yetkiyi kullanır. 

Madde 17- Genel sekreterin görev ve yetkileri:

a) Federasyonun idari yazışmalarını ve faaliyetlerini düzenler. 

b) Federasyon içi hizmetlerle olan ilişkilere ait yazışmaları federasyon başkanı ile birlikte imzalar.

c) Yönetim Kurulu gündemini düzenler ve Kurula getirir.

d) Federasyon bünyesinde çalışan elemanların özlük işlerini düzenler ve yürütür.

e) Genel kurulunca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile federasyonun diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirmek.

Madde 18- Genel saymanın görev ve yetkileri:

a) Federasyonun muhasebe işlerini ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürütür.

b) Federasyon gelirlerinin sağlanmasını,harcamaları bütçe esasına göre yapılmasını,muhasebe kayıtlarını gerekli gibi sağlar ve muhasebe bürosu yönetir.

c) Vergi ve sigorta primlerinin zamanında ödenmesini sağlar.

d) Federasyonun taşınır ve taşınmaz mal varlığı ile ilgili belgelerin ve demir baş kayıtlarını usulüne uygun olarak tutulmasını sağlar.

e) Federasyon hesaplarını her an için iç ve dış denetime hazır bulundurur.

f) Genel Kurul kararı uyarınca harcamalar ve bütçede fasıllar arası aktarmalar konusunda yönetim Kurulunda karar almak için teklifte bulunur.

g) Genel Kurula sunacak bilanço ve tahmini bütçeyi hazırlar ve Yönetim Kurulunun bilgisine sunar.

h) Tahsil tediye, mahsup v.s. muhasebe işlerine ilişkin belgeleri ve yazışmaları Başkanla birlikte imza eder.Başkanın yokluğunda tüzük hükümlerine göre yetkili olan Yönetim Kurulu üyeleri ile imza işlerini yürütür.

i) Federasyon Yönetim Kurulu bilgisi olmadan kasadan memur kat sayısının 1 000 (bin) katından fazla para bulundurma yetkisi yoktur.

j) Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda her türlü harcamayı yapar.

Madde 19- Denetleme Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri Genel kurulca bir sonraki seçim yapılan genel kurula kadar seçilen 3(üç ) asıl ve3(üç)yedek üyeden oluşur. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür. Federasyonun tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve federasyon tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, Federasyon tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar. Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir. Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların,Federasyon yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Madde 20- İHTİYARİ ORGANLAR

a)DİSİPLİN KURULU

b)DANIŞMA MECLİSİ 

a-)Disiplin Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri  Genel Kurul delegeleri arasından üç yıllığına seçilir. (3) üç asıl ve (3) yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu Federasyonun amacına aykırı davranışta bulunan üye dernekler hakkında Disiplin kurulunun görüşlerini alabilir. Disiplin Kurulu kendisine gelen konu hakkında en geç 15 gün içinde, görüşünü yazılı olarak yönetim kuruluna sunmak zorundadır. 

b-)Danışma meclisinin oluşumu ve görevleri HOÇFED Yönetim Kurulu tarafından gerek duyulduğunda Hoçvan bağımsız bireylerden seçer. Mesleklerinde uzmanlaşmış teknik ve akademik kişilerden oluşur. Danışma Meclisi, Hoçvan aidiyetine bağlı, birikimli ve donanımlı bireylerden an az 9(dokuz) kişiden seçilir.Üst sınırı Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir. Yönetim Kurulunda Temsiliyetleri bulunmayan üyelerimizden tercih edilir. Bağlayıcı kararları yoktur.Tavsiye meclisi niteliğindedir. 

DANIŞMA MECLİSİN GÖREVLERİ:

Günün koşullarına göre insan hak ve özgürlükleri temelinde projeler geliştirir.Yönetim kurulunun yapacağı etkiliklerde bölge ile görüş,öneri ve programlar geliştirir ve sunar. 

Madde 21- Federasyonun Gelir Kaynakları:

Federasyonun gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. 

a) Üye aidatı: Üyelerden aylık olarak 5(beş)TL aidat alınır. Yıllık olarak ta 60.00(altmış) TL aidat alınır. Bu miktarları arttırmaya veya azaltmaya Genel Kurul yetkilidir, 

b) Derneklerin ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Federasyona yaptıkları bağış ve yardımlar, 

c) Federasyon tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 

d) Federasyonun mal varlığından elde edilen gelirler,

e) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

f) Federasyonun, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

g) Federasyon üye derneklerin üyelik başvurularında kayıt ücreti almaz. Devamla her üye dernek federasyonda temsil ettiği delege sayısı oranında ücret ödemek zorundadır. Bu ücret aylık delege başı 5TL dir.

h) Diğer gelirler.

Madde 22- Federasyonun Gelir ve Gider İşlemleri:

Federasyon gelirleri, “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Federasyon gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerinde geçer.Federasyon giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak federasyonun, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan)“Gider Makbuzu” düzenlenir.Federasyon tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Aynı Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Aynı Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Madde 23- Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul:

Federasyon amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi,nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, federasyonun gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Madde 24- Federasyonun İç Denetimi

Federasyonda Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi,bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,Denetim Kurulunu yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa federasyonun denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Madde 25- Tüzüğün Ne Şekil Değiştirileceği

Tüzük değişikliği Genel Kurul kararı ile yapılabilir. Genel Kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim kurulları üye tam sayının iki katından az olamaz.

Tüzük Değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür.Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Madde 26-Federasyonun Feshi ve Tasfiye:

Federasyon genel kurulu her zaman federasyonun feshine karar verebilir. Genel kuruluna federasyonun feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağırılır. Ancak, feshe ilişkin kararın, İlk toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur.Fesih halinde federasyonun tüm mal, para ve hakları, genel kurul kararıyla fesih anında üyelikleri devam eden Hoç-Fed’e üye derneklerimiz arasında paylaşılır. Bu federasyonların para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durum yedi gün içinde bir yazı ile Federasyon merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir.

Madde 27- Lokal ve Tesis Açma:

Federasyon, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir.

Madde 28- Sandık Kurma:

Federasyon sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, faiz veya sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir.

Madde 29- Defter ve Kayıtlar:

Federasyon, mevzuat doğrultusunda tutması gereken Üye Kayıt, Karar, İşletme Hesabi, Demirbaş Eşya, Alındı Belgesi Kayıt ve evrak Kayıt defterleri tutar.

MADDE 30-Hüküm eksikliği:

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernek Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın Dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin unvanları, ad ve soyadı: 

Görevi Adı ve Soyadı

Federasyon Başkanı​: Latif YILMAZ 

Başkan Yardımcısı​: Çetin KAYA

Başkan Yardımcısı​: Gözde AVŞAR

Başkan Yardımcısı​: Fuat YILDIZ

Genel Sekreter​: Akın Aşkın GÖKÇE

Genel Sayman​: Orhan ZORBA

Üye​: Yılmaz ŞİT

Üye​: Naim ATEŞ

Üye​: Metin GÖKDEMİR

Üye​: M. Salih DELİ

Üye​: Çetin SURAL

Üye​: Çayan YILMAZ

Üye​: Alisultan ÖZER

Üye​: Ayten AKTÜRK

Üye​: Tarıkan GÖKÇE

 

 

Haber Yazılımı UA-45601042-1